תנאי שימוש באתר


 

לוקאל 360 – אינדקס אתרים 
תקנון האתר

מבוא

 1. האתר משמש כלוח פרסומיהשימוש באתר ובתכנים המוצגיםלרבות ביקור וגלישה באתר ו/או רישום לאתר ו/או כל שימוש אחר בו הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 2. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידהשכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
 3. ככל שיחולו תנאי שימוש נוספים או ספציפיים באתר ו/או באחרים הנלווים לאתר הרי שאלו יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון שלהלן.
 4. במידה ואינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים להלןאנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.
 5. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד גם לנשים.

הגדרות

 1. אתר לוקאל 360 אינדקס עסקים מופעלת ע"י איי.פי מחשבים, היושבת ברחוב יעקב פרימן 5 ראשון לציון, והיא הבעלים והמפעילה של האתר לוקאל 360, ו לרבות אתרים אחרים הנלווים לו,ככל וישנם , אשר יוגדרו להלן: "האתר וכולם ביחד יקראו להלן: "החברה".
 2. אדםלרבות לקוח עסקיהמבקש להשתמש במידע המוצג באתר יקרא להלן: "המשתמש".
 3. יחידשותפות או תאגיד מכל סוג שהוא העוסק במסחר זעירסיטונאי או קמעונאי של מוצרים ו/או מתן שירותים המבקש לפרסם מידע אשר יוצג באתר יקרא להלן: "לקוח עסקי".
 4. הפרופיל שיוצר המשתמש באתר יקרא להלן: "כרטיס המשתמש".
 5. אדם אשר מבקש לפרסם מידע אשר יוצג באתר ייקרא להלן: "המפרסם".
 6. המידע המוצג באתרלרבות המידע במודעות הדרושים המוצגות באתרוכן המידע אשר מוזן על ידי משתמשמפרסם וכל גורם אחר באתר יקרא להלן: "המידע".
 7. העלאת תכנים לאתרלרבות לכרטיס המשתמש באמצעות הזנת נתונים ו/או העלאת קבצים מכל סוג שהוא יקרא להלן: "פרסום".
 8. תכניםפרסומותמחירוניםמאמריםטיפיםחוות דעתתגובותתגובות למודעות, טוק-בקיםוהמלצות מכל מין ו/או סוג שהואלרבות לצרכים פרסומייםאשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיאלרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר (כגוןהודעותתמונותמפותקבצים מסוגים שוניםקישוריםטקסטים וכל מידע אחר יקראו להלן: "תכנים".
 9. פרסום תכניםאשר כרוכים ברישום לאתריעשה לרבות באמצעות פרסום מודעה להלן: "מודעה"
 10. כל עסקה לתקופה בלתי קצובה בה יפרסם המשתמש מודעות באתר הכרוכות בתשלום תיקרא להלן "עסקה מתמשכתכאמור בחוק הגנת הצרכן,התשמ"א-1981.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באתרבמידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כמות שהוא  (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענהתביעה או דרישה כלפי החברהמנהליהעובדיה,בעלי מניותיהבעלי השליטה בהחברות הקשורות אליה ומי מטעם כל אלו בגין תכונות השימושהמגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובאמצעותו והללו לא ישאו בכל אחריות להתאמת השירותים המוצעים באתר לצרכי ו/או למטרות כל משתמש.
 2. החברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע ולתכנים הנמצאים באתר ובכל אמצעי אחר בהם הם מופיעיםתוכנםמהימנותםדיוקםאמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזקאי נוחותאובדןעוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאותישירות או עקיפות שיגרמו למשתמשלרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע ובתכנים אלו.
 3. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזקישיר או עקיףממוני ו/או אחרמכל מין וסוג שהוא שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסום המידע והתכנים הללו.
 4. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי לכל שימוש אשר יעשה באתר ובתכניו.

תנאי השימוש באתר

 1. הינך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים ולתנאים המפורטים להלן.
 2. אינך רשאי להשתמש במידע ובתכנים המפורסמים באתר באופן השונה מהכללים שלהלןאלא אם כן קיבלת מראש ובכתב את הסכמת החברה ו/או האתר לכך.
 3. השימוש באתר מוגבל לשימוש פרטי ואישילרבות קבלה ועיון במידע ממפרסמיםפנייה אליהם בקשר עם המודעות שפרסמוופרסום מודעה בנוגע לממכר נכס,מוצרשירות שמפרסם המודעה מבקש למכוראין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ללמעט לשם קידום מטרות עסקיות או מסחריות כלקוח עסקי וכל שימוש באתר למטרה אחרת אסור בהחלט.
 4. כל אדם רשאי לפרסם מודעה אחת בלבד באותו ענייןלערוך ולשנות אותה בכל עת בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון אלא אם כן קיבל מראש ובכתב את הסכמת החברה ו/או האתר לכך והכל בהתאם לתנאי ההסכם הפרטני בין המשתמש והחברה ו/או האתר.
 5. המידע והתכנים שנמסרים לפרסום באתר למעט המידע האישי המוזן בכרטיס המשתמש יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנטלרבות מנועי חיפוש הסורקים את האתר על בסיס יומי/שבועי/חודשי באופן אוטומטי והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלולות לקבל בעקבות מסירתם. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לתגובות אלו.
 6. המשתמש מתחייב שלא יעשה כל שימוש במידע ובתכניםכולם או חלקםלצרכם של אחרים ו/או לבקשתם של אחרים.
 7. תעריפי השימוש בתכנים ובשירותים השונים יופיעו במחירון אשר יפורסם באתר ו/או במסגרת תנאי ההסכם הפרטני בין המשתמש והחברה.
 8. לחברה עומדת הזכות לשנות ו/או לעדכן את עלויות השימושהתעריפיםהמסלוליםויתר תנאי התקשרות עם לקוחותיהמעת לעת להלן  "תנאי השימוש החדשים על פי שיקול דעתה הבלעדיהחברה תפרסם את תנאי השימוש החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם.
 9. המשתמש מצהיר כי הסעד היחיד שיהא זכאי לו בכל מקרה בו לא יסכים לקבל את מי מתנאי השימוש החדשים יהא הפסקת פעילותו באתר וקבלת החזר יחסי בעבור התקופה שממועד הצהרתו בדבר אי הסכמתו לקבל את התנאים החדשים כאמור ו/או ממסירת הודעת הפסקת שימוש מטעמו ועד לסוף התקופה עבורה שולמו דמי המנוי.
 10.  מבלי לגרוע מן האמור לעילהמשתמש מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר בקשר עם תנאי השימוש החדשים.

הרישום לאתר

 1. שימוש באתר ובשירותים הכרוכים בתשלום עשוי לדרוש מסירת מידע ונתונים אישיים כמו שם פרטישם משפחהמספר טלפוןכתובת דואר אלקטרוניפרטי אמצעי התשלוםסיסמא ואימות סיסמאנתונים אלה יועברו וישמרו במאגר המידע של החברה.
 2. ככל ותידרש מסירת מידע ופרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהםהחברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
 3. מובהר כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידי המשתמש אינה מחויבת על פי חוק אך ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כחובה לא יתאפשר שימוש בשירותים המוצעים באתרכדוגמת פרסום בלוחות השונים.
 4. המידע והנתונים האישיים המוגדרים כחובה יוצגו באופן שונה ובולט משאר השדות המופיעים בעת רישום לאתר.

מדיניות פרטיות

 1. בעת השימוש בשירותי האתר ובייחוד בעת ההרשמה נאסף מידע אודות המשתמשים.
 2. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות המידע האישי שמועלה לאתר.
 3. חלק מהמידע מזהה את כל משתמש באופן אישי בשמוכתובתואמצעי תשלום שברשותו וכיו"ב מנגדחלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיוזהו מידע סטטיסטי ומצטברלדוגמהפרסומות שקרא באתרהעמודים שבהם צפהההצעות והשירותים שעניינו אותךכתובת האינטרנט (IP) שממנה פנההתכנים אותם העלה לאתר ועוד.
 4. השימוש במידע שנאסףיעשה רק על פי מדיניות הפרטיות בחברה ובהתאם להוראות כל דיןולצרכים הבאים:
 5. הפעלת השירותים השונים באתר;
  1. שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  2. שינוי או ביטולהרחבה או צמצום של שירותים ותכנים קיימים;
  3. מתן אפשרות לקנייה או רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים;
  4. התאמת המודעותהתכנים והפרסומות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש;
  5. קבלה ו/או שליחה של דואר אלקטרוני ו/או הודעות  SMS ויצירת קשר עם המשתמש בהתאם להוראות התקנון וכל דין;
  6. המידע שלא נמסר על ידי המשתמש באופן אישי על מנת להשתמש בשירותי האתר וישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטישאינו מזהה אישית.
  7. מובהר כי מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. מבלי לגרוע ממדיניות הפרטיות באתרהחברה תמנעככל האפשרממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
  1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתריועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
  2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
  3. במקרים בהם ייפתח הליך משפטי פלילי או אזרחי כנגד החברה הנוגע ו/או המורה על מסירת פרטיך האישיים לצד שלישי ו/או במקרים בהם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי שיינתן כנגדה.
  4. אם תבצע באתרפעולות שבניגוד לדין.
  5. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהווכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישיובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות שלעיל.

אבטחת מידע

 1. החברה עושה שימוש במערכת אבטחהבנהלים ובתקנים העדכניים והמחמירים ביותר לצורך אבטחת המידע המצוי באתר.
 2. הואיל ואין בנמצא טכנולוגיה ו/או אמצעים אחרים היכולים לספק למערכות המידע ורשתות התקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישייםהרי שהחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט ותמידי מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 3. עוד מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריותישירה או עקיפהבמקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובעבמישרין או בעקיפיןמחדירות בלתי מורשות ו/או חוקיות של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

קבצי Cookies

 1. האתר משתמש ב"עוגיות " (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקיןובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרלצורך אבטחת מידעאימות פרטיםהתאמת האתר להעדפותיו האישיותלתחומי העניין ולאינפורמציה בה מתעניין ו/או חפץ המשתמש.
 2. המידע הנאסף באמצעות  Cookies משמש את החברה לצרכים פנימיים בלבדבמטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר במטרה להתאימו לצרכי המשתמשוהוא כפוף למגבלות שנטלה על עצמה החברה באמצעות אימוץ מדיניות הפרטיות ובהתאם להוראות כל דין.
 3. בנוסף על האמור לעילהפרסומות המופיעות באתרבהתאם להסכם של חברות הפרסום עם החברה מתבצע אף הוא באמצעות  Cookies, המאפשרים להן לאסוף מידע על האתר והפרסומות בהן צפה המשתמשהצבתן במחשבו האישי של המשתמש הינה על פי נהלי חברת הפרסום הספציפית ולא בהתאם למדינית הפרטיות של החברה.
 4. מובהר כי דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת  Cookies באמצעות שינוי מאפייני ההגדרות במחשב המשתמשאם אינך יודע כיצד לעשות זאת,בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

תכנים אסורים

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעילהמשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר למטרות אחרות מלבד אלו שלשמן פועל האתר ומתחייב שלא לפרסם באתר במישרין ו/או באמצעות קישורים לאתר את התכנים הבאים להלן "תכנים אסורים"
  1. תכנים הפוגעים ו/או מפרים זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני זכויות יוצריםסימני מסחר וכיו"ב והעלאת תכנים אשר אינם שייכים למפרסם;
  2. תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מינייםגסיםטורדניםפוגענייםעויניםמפליםמאיימיםגזענייםמזיקיםמעודדים לביצוע עבירותפליליות או אזרחיות,פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק;
  3. תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מטעה ו/או מסולף ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר;
  4. תכנים המהווים לשון הרע או הפוגעים בפרטיותו של אדם ו/או בשמו הטובלרבות פרסום פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודותיו;
  5. תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם או את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  6. תכנים המזהים אנשים אחריםמבלי שאלו נתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
  7. תוכנת מחשבקוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוסו/או ריגולואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאניתולעים(Worms), יישומים מזיקים  (Malicious Applications) וכיו"ב;
  8. סיסמאותשמות משתמש ופרטים אחריםהמאפשרים שימוש בתוכנות מחשבקבצים דיגיטלייםאתרי אינטרנט או שירותיםהטעונים הרשמה או תשלום,בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  9. כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דיןלרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפטולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין,עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב;
  10. כל מידע העלול להטעות צרכן;
  11. תכנים המכילים מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנטבכללובמשתמשי האתרבפרט;
  12. תכנים המכילים מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
  13. תכנים אשר אינם רלוונטיים למודעה המפורסמת ו/או מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו משתמשלרבות קורות חייםתמונותומידע אישי;
  14. תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים;
  15. תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמשלרבות קורות חייםתמונות,ומידע אישי;
 2. לחברה תעמוד זכות לנקוט בכל הליך משפטילרבות דרישה לסעדים זמנייםכנגד משתמש אשר הפר מי מסעיפי תקנון זהלרבות בשל פרסום תכנים אסורים.

מוצרים מסוכנים

 1. כל מודעה באתר בקטגורית מוצרים מסוכנים כפופה להוראות הדין ולהוראות תקנון זה.
 2. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי לכל שימוש אשר יעשה באתר לצורך אחזקה ו/או מסירה ו/או רכישה ו/או עסקאות במוצרים מסוכנים לרבות כלי ירייהצעצועים מסוכניםתרופות תכשירים רפואיים ו/או כל מוצר אחר העלול לגרום לנזק פיזיגופנינפשי ו/או רכושי ו/או מטרד למחזיק ו/או למשתמש בו ו/או לצד שלישי שלא בהתאם להוראות כל דין.
 3. למען הסר ספקהחברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרםבמישרין או בעקיפין לצד כלשהו בקשר עם שימוש כאמור במוצרים מסוכנים.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתרשמותוכנו (לרבות המידע והתכנים המופיעים בו), אופן הצגתו ובכל תוכנהיישוםפטנטקוד מחשבקובץ גרפי,טקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינן של החברה בלבד ויש לה אינטרס וזכות להגן עליואין להעתיקלהפיץלשנותלהציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברהבכתב ומראש.
 2. בנוסף על האמור לעילבאתר מפורסמים תכנים שונים בהתאם להסכמים שחתמה החברה מול צדדים שלישיים ,מחירוניםמפות וכיו"ב זכויות היוצרים בתכנים אלו שייכות לצדדים שלישיים ואין להעתיקלהפיץלשנותלהציג בפומבי ו/או למסור כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת בעלי הזכויות בהםבכתב ומראש.
 3. עם קבלת תנאי השימוש באתרכל המפרסם תכנים באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם התכנים כאמורלרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
 4. כל תמונה המועלית לאתר על ידי המפרסם הינה באחריות המפרסם בלבד.
 5. החברה לא תישא באחריות לכל נזקמכל מין ו/או סוג שהואהנוגע לזכויות יוצריםקניין רוחני ואחרות שהופרו כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים המשמש נושא לזכויות כאמור.

הפעלת האתר ותקינותו

 1. החברה רשאיתבאופן זמני או סופילשנות מעת לעת את מבנה האתרמראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בוכולם או מקצתםוזאת ללא צורך במתן הודעה על כך מראשלא תהיה למשתמש כל טענהתביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 2. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברהנזקים,קלקוליםשבושיםתקלותטעויותכשלים בחומרהתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרתוהחברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין ו/או סוג שהואישיר או עקיףעוגמת נפשאי-נוחות וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.

קישורים לאתרים אחרים

 1. באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנטמקורות מידע ותכנים אחרים והם אינם מתפרסמים על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 2. אין החברה אחראית ו/או שולטת ו/או מפקחת על הקישורים לאתרים האינטרנטמקורות המידע והתכנים הללו.
 3. אין החברה מתחייבת ו/או ערבה כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט ומקורות מידע פעיליםכמו-כןהימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימןמלא או עדכניוהחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 4. החברה אינה אחראית לכל נזקעקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או בקישורים הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
 5. מבלי לגרוע מן האמור לעילהוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנונים אחריםהעשויים להימצא באתר ובמקרה של אי התאמהגוברות עליהן.

ניהול ופרסום המודעות

 1. החברה רשאית לבטללמחוקלשנותלערוך ולשכתב כל מודעה באתרלפי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמש באתר מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר בקשר עם מחיקת תכנים כאמור.
 2. החברה רשאית שלא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו הולם את הסטנדרטים של האתרלפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים באתראשר לדעתה מפרים את תקנון האתר ו/או הוראות כל דין ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהווהיא רשאית למחוק ו/או להסיר תכנים כאלו בכל עת ובמידת הצורך אף למחוק את התוכן שהועלה על ידי המשתמש או את כרטיס המשתמש כולו או חלקובאופן זמני או לצמיתות.
 4. החברה רשאית להפסיק את שימוש המשתמש באתר במידה והמשתמש לא יעמוד במי מתנאי תקנון זה.
 5. הפסקת פעילות המשתמש לא תגרע מהתחייבויותיו של המשתמש כמפורט במסגרת תקנון זהאף אם יותר למשתמש לשוב ולהשתמש בשירותי האתר.
 6. במידה ויתקבלו אצל החברה תלונות אודות שימוש בכרטיס משתמש בניגוד לתנאי התקנוןהחברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או למחוק באופן מיידי את כרטיס המשתמש ללא התראה מוקדמת וללא מתן הנמקה ולמשתמש לא תיהיה כל טענהתביעה או דרישה כלפי החברה בגין הסרה ו/או מחיקה כאמור.

שירות פרסום ודיוור לדואר אלקטרוני ו SMS

 1. כל ספק . בית עסק אשר נרשם למערכת, נותן את אישורו בתמורה לקבל מייל ו/או SMS פרסומים שישלחו מהאתר בנשואים שונים ומגוונים עם הצעות עסקיות שונות מתחומים שונים, לקוחות אשר נרשמו לאתר – ישלח אליהם מייל רק אם הסכימו בהרשמה לקבלת מיילים.
 2. מעת לעתהחברה תשלח אליך בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר תחומי הפעילות של האתרשירותיםוכן מידע בעל תוכן שיווקי ופרסומי.
 3. בהתאם להוראות החוק, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות מתן הודעה לחברה ו/או באמצעות לחיצה על לחצן 'הסרה מרשימת התפוצה' המצורף לכל הודעת מייל ומסירת המידע תופסק בסמוך לאחר קבלתה, או באמצעות דף צור קשר באתר במשלוח הודעה כתובה להפסקת קבלת מיילים במידע ולחצן ההסרה מרשימת התפוצה לא עבד מסיבה כל שהיא.
 4. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמיםעם זאתהיא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
 5. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
 6. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתראך לא נשלח לו באמצעות השירות דלעיל.

לקוחות עסקיים

 1. כל שימוש באתר באופן הקשור במישרין ו/או בעקיפין בפרסום ו/או בהצעה מסחרית כרוך בתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד החברה וכן הסכמת הלקוח העסקי לתנאיה העסקיים של החברה.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיללחברה שמורה הזכות להסיר ו/או להפסיק לאלתר וללא כל מתן הודעה מוקדמת כל פרסום תוכן ו/או שימוש אחר של לקוח עסקי שלא נתקבל תשלום בגינו ו/או הנחזה לפרסום תוכן ו/או שימוש אישי ופרטי ו/או בשל שימוש שלא בהתאם להוראות תקנון זה מבלי שיהא בכך בכדי לפגוע באילו מן הסעדים הקיימים לחברה בשל כך.
 3. שירות "הקפצתמודעות ללקוחותיה העסקיים של החברה ו/או האתר מוגבל לפעם אחת ביום והשירותכיתר השירותים המוצעים באתרהינו בהתאם לתנאי השירות המובאים לעיל.

לקוחות פרטיים

 1. שירותים מסוימים המוצעים ללקוחותיו הפרטיים של האתר עשויים להיות כרוכים בהרשמה ובתשלום ועלותם תפורסם במחירון אשר יעודכן מעת לעת.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיללחברה שמורה הזכות להסיר ו/או להפסיק לאלתר וללא כל מתן הודעה מוקדמת כל פרסום תוכן ו/או שימוש אחר של לקוח פרטי שלא נתקבל תשלום בגינו מבלי שיהא בכך בכדי לפגוע באילו מן הסעדים הקיימים לחברה בשל כך.

ביטול עסקאות

 1. המשתמש יהא רשאי למסור הודעת ביטול עסקה בהתאם לאמצעי ההתקשרות המנויים במסגרת החלק העוסק בזכות לעיון במידע בתקנון זה.
 2. בהתאם להוראות הדיןהודעת הביטול תיכנס לתוקף תוך שישה (6) ימי עסקיםאם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום או בתוך שלושה (3) ימי עסקים,בכל מקרה אחר או במועד אחרמאוחר יותרהנקוב בהודעת הביטול.
 3. מבלי לגרוע מן האמורבכל מקרה של "עסקת מכר מרחוק", יהא המשתמש המפרסם הודעות בתשלום רשאי לבטל את ההסכם במסירת הודעה בכתב תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקהלפי המאוחרובעסקה מתמשכתבין אם הוחל מתן השירותים ובין אם לאו.
 4. במועד הביטול יופסק מתן השירותים הכרוכים בתשלום למשתמש והחברה לא תחייב את המשתמש בתשלום עבור שירותים שניתנו לו לאחר מועד קבלת הודעת הביטול.
 5. בהתאם להוראות כל דיןבמידה ותבוטל עסקת מכר מרחוקלא ינתן החזר כספי בגין התקופה בה ניתנו השירותים למשתמש וזה ישלם את התמורה היחסית עבור השירותים שניתנו לו.
 6. בכל מקרה של ביטול עסקה שאינו מן הטעמים המנויים בחוקתהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של  5% ממחיר העסקה או 100 לפי הנמוך מביניהם.

שירות הלקוחות

 1. החברה מקפידה על מילוי הוראות החוק.
 2. אם הינך סבור כי בוצעה הפרת חוק על ידי מי מבין המשתמשים ו/או אם פורסמו באתר תכנים העלולים לפגוע בךמכל טעם שהוא ואו אם מצאת באתר כל מידע שהינו שגוי ו/או חסר ו/או באם הינך מעוניין להתנתק מאחד השירותים שמספק האתרהינך מוזמן להעביר את פנייתך ו/או בקשתך בהתאם לפרטי ההתקשרות עם החברה הנזכרים לעיל.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לפצות את החברהמיד עם דרישתה הראשונה לכךבגין נזקיה הישירים והעקיפים הנובעים כתוצאה מהפרת כל תנאי מתנאי התקנון כאמור,מבלי שתוטל על החברה כל חובה להוכיח את נזקיה והפסדיה כאמורבסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 2,500 ₪ עבור כל הפרה כאמור.
 2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברהעובדיהמנהליהבעלי מניותיה או מי מטעמם כנגד משתמש שהפר תנאי מתנאי התקנוןלרבות זכותה של החברה לתבוע בנוסף לאמור סעד של שיפוי ו/או פיצויים ו/או כל סעד מצטבר אחר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם – לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברהעקב הפרת ההתחייבות כאמורלרבות בשל פרסום תכנים אסורים.

תחולת הדין וסמכויות השיפוט

 1. על כל עניין שבמחלוקת בקשר עם הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין ו/או מחלוקת בקשר עם הסכם זה ו/א עם תנאי השימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בראשון לציון.

תאריך עדכון אחרון 06.2023